Obowiązkowi i nieobowiązkowy urlop bezpłatny

Obowiązkowi i nieobowiązkowy urlop bezpłatny

Wśród różnych urlopów udzielanych przez pracodawcę jest również urlop bezpłatny. Urlop bezpłatny jest urlopem, który zostaje udzielony pracownikowi. Pracownik nie pracuje i nie otrzymuje wynagrodzenia, jakie by mu przysługiwało w przypadku normalnego urlopu wypoczynkowego. Stosunek pracy nadal trwa, jednak nie dostaje za ten czas pieniędzy. Taki urlop można udzielić na jakikolwiek okres, ponieważ nie ma górnej granicy, do jakiej taki urlop może być udzielany. Z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu może wystąpić pracownik, jednak okres takiego urlopu nie wlicza się w okres zatrudnienia i nie przysługują mu świadczenia z ubezpieczenia społecznego, czyli nie otrzymuje zasiłku chorobowego za czas choroby. Pracodawca musi jednak zgodzić się na powrót pracownika do pracy po zakończonym urlopie chyba, że pracownik nie zgłosi się do pracy po zakończonym urlopie może go zwolnić bez wypowiedzenia. Taki urlop bezpłatny może być obowiązkowy lub nieobowiązkowy. Nieobowiązkowy jest wtedy, kiedy to pracownik występuje o jego udzielenie a obowiązkowy, gdy pracownik musi na jakiś czas zrezygnować z pełnionych obowiązków zawodowych, ponieważ na przykład został powołany na stanowisko funkcyjne w związkach zawodowych. Pracodawca nie musi się zgodzić na udzielenie nieobowiązkowego urlopu zawodowego, jeżeli na ma na to ochoty.